Корпоративно комуницирање

Во услови на конкурентно деловно опкружување, односите со јавноста се дисциплината што се грижи за вашата репутацијата. Преку планирана комникација и осмислени комуникациски активности кон сите релевантни внатрешни и надворешни јавности ќе воспоставите услови за реализација на целите на организацијата, ќе ја дефинирате филозофијата на работењето, ќе поттикнете промени.

  Услуги:  

 • SWOT анализа
 • дефинирање на комуникациски цели
 • дефинирање и сегментирање на јавности
 • дефинирање на комуникациски пораки
 • подготовка и изработка на детален комуникациски план
 • координација на подготовка на материјали за презентација
 • лансирање на производи
 • позиционирање на организацијата
 • советување и едукација
 • подготовка на настани
 • анализи и мерења

Коментарите се затворени.

Scroll to top