ПР Сервис

„Односите со јавноста претставуваат намерна, планирана и постојана комуникација, која има цел да воспостави меѓусебно разбирање помеѓу организацијата и јавноста.“(Британски институт за јавно мислење)

Односите со јавноста, преку развивањето на разбирање помеѓу различните јавности и институции, придонесуваат комплексното, плуралистичко општество да стигне побрзо до одлуки и да функционира ефикасно. Односите со јавноста ги хармонизираат јавните и приватните политики.

Добриот ПР е невидлив. Преку ненаметливо делување, добриот ПР ги преведува деловните цели во реални, јавно прифатливи политики и обезбедува разбирање во рамките на организацијата и разбирање на организацијата со надворешната јавност.

Односите со јавноста се алатка на најразлични организации, претпријатија, владини и државни институции, фондации, асоцијации, невладини организации, училишта, верски институции….За да ги остварат своите цели, организациите мора да развиваат ефикасна комуникација со најразлични публики и јавности: вработени, членови, клиенти, локална заедница, акционери, конкурентски организации, државни институции…со јавноста воопшто.

ПР Услуги:

Односи со медиуми

Корпоративно комуницирање

Организирање настани

Кризно комуницирање

Внатрешно комуницирање

Прес-клипинг

Коментарите се затворени.

Scroll to top