17369281786_344171e808_z

Писмо со поддршка на ненасилните демонстрации во Македонија

на мај 8, 15 • од

Група на мировни активисти и активистки од регионот на поранешна Југославија испрати писмо со поддршка до учесниците на демонстрациите кои деновиве се служуваат низ повеќе градови во Македонија...
Pin It

Home » Граѓанска сцена » Писмо со поддршка на ненасилните демонстрации во Македонија

Група на мировни активисти и активистки од регионот на поранешна Југославија испрати писмо со поддршка до учесниците на демонстрациите кои деновиве се служуваат низ повеќе градови во Македонија. Ви го пренесуваме писмото во целост:

До демонстрантите, активистите, полицајците и другите граѓани на Македонија,

Внимателно и со голем страв и анксиозност следиме што се случува во Македонија во последните неколку месеци, и имаме човечка и активистичка потреба да сите вас на улиците ве поддржиме во напорите да се изборите за принципите на демократијата и владеењето на правото и правдата и во напорите за разјаснување на основаните оптужби за прикривање на сторителите на убиства, корупција, злоупотреба на службената положба и против полициската бруталност.

Ненасилните демонстрации во Скопје, а од вчера и во Битола, Прилеп, Куманово и Кавадарци, на сите нас во регионот ни влеваат надеж дека промената е можна, и дека порано или подоцна ќе ги погоди токму оние кои арогантно владеат наместо да бидат во служба на сите граѓани и граѓанки.

Се радуваме на вашата борба за слобода, борба против стравот, измамите, заканите и манипулациите. Посебно сме горди на вашата сплотеност во ненасилната борба, покрај и преку етничките граници, заедно како граѓани и граѓанки.

Се надеваме дека полицајците кои стојат наспроти своите познаници, роднини, комшии и пријатели ќе умеат да ја зачуваат присебноста и да се спротивстават на употребата на сила и дека ќе ја послушаат својата совест и ќе ја зачуваат демократијата и човековите права во Македонија.

Ги повикуваме сите граѓани и граѓанки на улиците да внимаваат на себе, на луѓето околу себе, и да не дозволат провокации, ниту пак ставање на националистички или некои други ознаки на граѓанската иницијатива.

Во надеж дека властите во Македонија ќе ги стават интересите на општеството пред своите лични интереси, ги повикуваме да направат сѐ што треба како би се спречило понатамошното насилство на улиците и незаконското апсење и дека брзо и ефикасно ќе одговорат на барањата на демонстрантите и демонстрантките.

Со вас сме со целото срце

Група на мировни активисти и активистки од регионот на поранешна Југославија

 

Drejt demonstruesve, aktivistëve, policëve, dhe qytetarëve të tjerë të Maqedonisë,

Jemi duke ndjekur me kujdes dhe ankth se çfarë ndodh muajt dhe ditët e fundit në Maqedoni,

dhe kemi nevojë njerëzore dhe aktiviste që të gjithë juve që jeni në rrugë t’ju mbështesim në përpjekjet tuaja për parime demokratike dhe sundim të së drejtës dhe drejtësisë, për zbardhjen e  akuzave me bazë për fshehjen e atyre që kryejnë vrasje, korrupcion, keqpërdorim të detyrës dhe përpjekjet kundër brutalitetit policor.

Demonstratat e padhunshme në Shkup, e prej ditës së djeshme edhe në Manastir, Prilep, Kumanovë dhe Kavadarc, të gjithëve në rajon na ndjellin shpresë se ndryshimi është i mundshëm, dhe se herët ose vonë do të godasë ata të cilët në mënyrën më arrogante sundojnë, në vend që të jenë në shërbim të të gjithë qytetarëve dhe qytetareve.

I gëzohemi luftës tuaj për liri, luftës kundër frikës, mashtrimit, kërcënimeve dhe manipulimeve. Veçanërisht krenohemi me bashkimin tuaj në këtë luftë të padhunshme, përskaj dhe përtej kufinjëve etnikë, së bashku si qytetarë dhe qytetare.

Shpresojmë se policët të cilët qëndrojnë përballë të njohurve të tyre, faresfisit, fqinjëve dhe miqëve do të arrijnë të përmbahen dhe të kundërshtojnë përdorimin e forcës, se do ta dëgjojnë ndërgjegjjen e tyre dhe do të ruajnë demokracinë dhe të drejtat e njeriut në Maqedoni.

Ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që janë në rrugë të kujdesen për veten, për njerëzit përreth, dhe të mos lejojnë të bien pre provokimesh, e as ti vendosin shenja nacionaliste apo shenja të tjera kësajë inicijative qytetare.

Me shpresë se qeveria e Maqedonisë do të vendosë interesin shoqëror përpara interesit të saj personal, e ftojmë që të ndërrmarrë gjithëçka për të parandaluar dhunën e mëtutjeshme në rrugë si dhe arrestimet e paligjshme, e gjithashtu që t’ju përgjigjet shpejt dhe në mënyrë efikase kërkesave të demonstruesve dhe demonstrueseve.

Jemi me ju me gjithë zemër

Grup aktivistësh dhe aktivistesh paqësore nga rajoni i ish Jugosllavisë

 

Demonstrantima, aktivistima, policajcima, i drugim građanima Makedonije,

Pažljivo i sa velikom zebnjom pratimo šta se poslednjih meseci i dana dešava u Makedoniji, i imamo ljudsku i aktivističku potrebu da vas sve na ulicama podržimo u naporu da se izborite za principe demokratije i vladavine prava i pravde, za razjašnjenje utemeljenih optužbi za prikrivanje počinilaca ubistva, korupciju, zloupotrebu položaja i protiv policijske brutalnosti.

Nenasilne demonstracije u Skoplju, a od juče i u Bitoli, Prilepu, Kumanovu i Kavadarcima, svima u regionu ulivaju nadu da je promena moguća, i da će ranije ili kasnije pogoditi sve koji bahato vladaju, umesto da budu u službi svih građana i građanki.

Radujemo se vašoj borbi za slobodu, borbi protiv straha, obmane, pretnji i manipulacije. Posebno se ponosimo vašoj ujedinjenosti u nenasilnoj borbi, mimo i preko etničkih granica, zajedno građani i građanke.

Nadamo se da će policajci koji stoje nasuprot svojih poznanica, rođaka, komšiluka i prijatelja umeti da sačuvaju prisebnost i usprotive se upotrebi sile, te da će poslušati svoju savest i očuvati demokratiju i ljudska prava u Makedoniji.

Pozivamo sve građane na ulicama da paze na sebe, ljude oko sebe, i da ne dozvole provokacije, niti stavljanje nacionalističkih ili nekih drugih predznaka na građansku inicijativu.

U nadi da će vlast u Makedoniji staviti interes društva ispred svog ličnog, pozivamo je da učini sve kako bi se sprečilo dalje nasilje na ulicama i nezakonita hapšenja te da brzo i efikasno odgovori na zahteve demonstranatkinja i demonstranata.

Uz vas smo svim srcem

Grupa mirovnih aktivista i aktivistkinja iz regiona bivše Jugoslavije

 

 1. Regionalni mirovni savet/ Регионален Мировен Совет/ Këshilli Rajonal Paqësor
 2. Tamara Zrnović, Bijeljina
 3. Александра Богдановска, Скопје
 4. Nataša Okilj, Stara Pazova
 5. Katarina Milićević, Kragujevac
 6. Davorka Turk, Zagreb/Sarajevo
 7. Nenad Vukosavljević, Beograd
 8. Ivana Franović, Beograd
 9. Adnan Hasanbegović, Sarajevo
 10. Amer Delić, Zavidovići
 11. Čedomir Glavaš, Bratunac
 12. Jasna Dimitrijević, Beograd
 13. Mirjana Trifković, Bijeljina
 14. Nedžad Horozović, Sarajevo
 15. Albulena Karaga, Kërçovë/Shkup

 

Поврзани написи

Коментарите се затворени.

Scroll to top