korica 1

Истражување: Каков попис и избирачки список ѝ се потребни на Република Македонија?

на јун 22, 16 • од

Истражувањето е базирано на деск-анализа и на интервјуа со стручњаци, креатори на јавното мислење и политичари. Во подготовката на овој документ учествуваа: м-р Бојан Маричиќ, м-р Љупчо Петковски, Билјана Бејкова и Христена Антовска Јованчева...
Pin It

Home » Публикации » Истражување: Каков попис и избирачки список ѝ се потребни на Република Македонија?

Истражувањето „Каков попис и избирачки список ѝ се потребни на Република Македонија?“се однесува на постојните модели на спроведување пописи (традиционален, базиран на регистри и комбиниран) и нивната применливост, иницирано од најавата на Премиерот за „електронски попис“ во државата, на евентуалната поврзаност на пописот со прочистувањето на избирачкиот список, како и на можните начини за ефикасно прочистување на избирачкиот список.

Истражувањето е базирано на деск-анализа и на интервјуа со стручњаци, креатори на јавното мислење и политичари. Во подготовката на овој документ учествуваа: м-р Бојан Маричиќ, м-р Љупчо Петковски, Билјана Бејкова и Христена Антовска Јованчева.

Истражување: Каков попис и избирачки список ѝ се потребни на Република Македонија?

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
 311.2(497.7)(047.31)
Скопје : НВО Инфоцентар, 2016. – 48 стр. ; 21×21 см
 ISBN 978-608-4594-13-0
COBISS.MK-ID 101342730

Поврзани написи

Коментарите се затворени.

Scroll to top