Внатрешно комуницирање

Само со информирани и ангажирани вработени / членови, една организација може да бележи подобри резултати во работата. Вработените и членовите се силата на вашата организација/компанија. За жал, односите со внатрешната јавност најчесто се запоставени или не се на ниво кое обезбедува успешно работење.

  Услуги:  

  • анализа на состојба – задоволство на вработените
  • изработка на план за внатрешно комуницирање
  • изработка на меморандуми и циркуларни писма
  • изработка на внатрешно гласило
  • организирање на настани за вработените

Коментарите се затворени.

Scroll to top