naslovna

Анализа на резултатите од мониторингот на известувањето на медиумите 2018

на јан 28, 19 • од

Мониторингот на медиумите за процена на квантитетот и квалитетот на истражувачкото и аналитичкото новинарско известување се спроведува во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“, финансиран од Европската Унија. Целта на проектот што се реализира во периодот 2016-2019 година е да се поттикне растот на прецизното и истражувачкото новинарство во насока на подобро информирање [&hellip...
Pin It

Home » Анализи, Мониторинг на Медиуми, Публикации » Анализа на резултатите од мониторингот на известувањето на медиумите 2018

Мониторингот на медиумите за процена на квантитетот и квалитетот на истражувачкото и аналитичкото новинарско известување се спроведува во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“, финансиран од Европската Унија. Целта на проектот што се реализира во периодот 2016-2019 година е да се поттикне растот на прецизното и истражувачкото новинарство во насока на подобро информирање на јавноста и заштита на јавниот интерес. Со други зборови, целта е да се поттикнат редакциите и новинарите да се посветат на подлабока и посуштинска анализа на проблемите со што ќе се издвојат квалитативно од напливот на кратки, брзи, површни и сензационалистички информации, овозможувајќи им на граѓаните контекст и подобар увид во состојбите.

Ова е трет мониторинг на медиумите, по оној во 2016 и 2017 година. И оваа година, мониторингот ги опфати истражувачките и аналитичките написи објавени во медиумите, бидејќи аналитичкото новинарство подразбира да им се даде смисла и да се стават во контекст комплексните општествени теми за да ѝ се појаснат на јавноста, при што се комбинираат аспекти на истражувачкото новинарство и на експланаторното (објаснувачко) известување.

 

Анализа на резултатите од мониторингот на известувањето на медиумите 2018

CIP – Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

316.774/.776:005.584.1(497.7)(047)

Скопје : НВО Инфоцентар, 2019. – 28 стр. : граф. прикази ; 21×21 см

ISBN 978-608-4594-18-5

COBISS.MK-ID 109351178

 

Analiza e rezultateve të monitorimit mbi informimin nga mediat 2018

CIP – Katalogimi në një botim

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare “Shën Kliment Ohridski”, Shkup

316.774 / .776: 005.584.1 (497.7) (047)

Shkup: OJQ Infocentar, 2019. – 28 f. : grafik. ekspozita; 21×21 cm

ISBN 978-608-4594-19-2

COBISS.MK-ID 109351690

Поврзани написи

Коментарите се затворени.

Scroll to top